پل وتستون
(مطلب درخواستی کاربران)

پل وتستون آرایش خاصی از ۴ مقاومت الکتریکی است که برای تعیین مقدار مقاومتی مجهول بکار می‌رود.

وقتی مدار در حالت تعادل باشد، ولت‌سنج اختلاف پتانسیلی را نشان نخواهد داد. بنابراین نقاط B و D هم‌پتانسیل خواهند بود. از این رو افت پتانسیل دو سر R1 و R3 باید برابر باشد. همچنین افت پتانسیل دو سر R2 و RXیکسانند. علاوه بر این، چون جریانی بین نقاط B و D برقرار نیست، جریان گذرنده از R3 و RX یکسان است. همچنین جریان گذرنده از R1 و R2. طبق موارد ذکر شده داریم:

I_1 \ R_1 = I_2 \ R_3

I_1 \ R_2 = I_2 \ R_X

 R_x = (R_2 / R_1) \cdot R_3


فایل جاروب پارامتری پل وتستون با نرم افزارpspice

8.29KB


+ نوشته شده توسط علی اصغرالوندی در چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۰۹ و ساعت 9:55 |
<